Wat zijn broeikasgassen

Door verbranding van fossiele brandstoffen wordt het percentage broeikasgassen in de lucht ieder jaar groter. Het belangrijkste broeikasgas is koolzuurgas (CO2).
De groene plant heeft de mogelijkheid dit gas onder invloed van licht(=energie) om te zetten in glucose en zuurstof. Dit proces heet koolzuurassimilatie of fotosynthese.

Hoe kunnen we broeikasgassen aanpakken

Met onze tuin hebben we de mogelijkheid een gedeelte van het milieuprobleem te lijf te gaan door de aanplant en verzorging van planten. Door de groei van de planten wordt dus enerzijds CO2 uit de lucht omgezet in plantmateriaal (biomassa) en bovendien wordt het zuurstofgehalte verhoogd. Voor een duurzame binding van deze CO2 zouden we niet alle planten moeten eten, maar een gedeelte moeten aanplanten voor langdurige groei. We denken daarbij vooral aan bomen.

Een ander aspect is dat door de organische landbouw de grond veel koolstof opneemt.
De oorzaak hiervan is de organische materie in de grond, die anders als CO2 in de atmosfeer terechtkomt.
Als wereldwijd wordt overgeschakeld op biologisch tuinieren, zou 11 % van de uitstoot opgevangen kunnen worden.
In Europa kan gemiddeld 20 % meer koolstof in de grond worden opgeslagen, in Noord Europa zelfs 28 %. (cijfers zijn afkomstig van de Soil Organisation, een organisatie voor beter benutten van landbouwgrond).
Helaas is deze koolstofopslag eenmalig, tenzij de humuslaag steeds dikker wordt.

Nog een aspect van de milieu bewuste tuinier is het volgende:
Tuinafval wordt gecomposteerd. Klein snoeiafval wordt gehakseld en kan dienen als mulchlaag of om een pad aan te leggen.
Van het grover snoeihout kunnen wallen worden gemaakt en dienen zodoende als schuilplaats voor allerlei organismen.
We bedenken ons niet altijd dat door al deze handelingen de koolstof gebonden blijft.

Broeikasgassen en SPURT

Voor een snelle groei wordt er veel CO2 omgezet. Door het sproeien / druppelen / beregenen van de planten wordt de groei bevorderd. Ook kan bijlichten en een goede voeding bijdragen aan een betere groei.
Aangezien Spurt sproeisystemen zijn energie betrekt uit zonnepanelen, levert deze geen bijdrage aan de vorming van broeistofgassen.
Sterker... er treedt zelfs reductie op van deze gassen omdat de planten deze absorberen!


Wij helpen mee aan een beter klimaat

www.spurt-sproeisystemen.nl de oplossing voor het klimaatprobleem